Several questions submitted to Governor about screening process and LB of May 22nd 2013.

PHILIPSBURG:--- A private citizen with legal background submitted some 24 questions on the legality of the screening process. Below is letter with the questions posed.

Artikel 40: Staatsregeling van Sint Maarten

• l.Landsverordeningen en landsbesluiten worden ondertekend door de Gouverneur en door een of meer ministers.
• 2.Het landsbesluit waarbij de aftredende Minister-President wordt ontslagen en waarblj tevens zijn opvolger wordt benoemd, wordt mede door de laatstgenoemde ondertekend. De landsbeslulten waarblj de overige ministers worden benoemd of ontslagen worden mede door de minister-president ondertekend.

 Landsbesluit van 22 mei2013 LB 13/0442,Besluit benoemingsprocedure de Kandidaat Ministers en Kandidaat Gevolmachtigde Ministers.

Section1 sub 5 of the attached "richtlijnen" to the above referenced LB reads:

De gouverneur en de formateur zullen beschikken over de resultataten van een door de Procureur­ Generaal (PG} ingesteld jusititieel antecendentenonderzoek alsmede over een door de Veilighiedsdienst van Sint Maarten (VDSM} ingesteld feiten onderzoek (nas/ag veiligheidsbestanden)

 Duties of the Veiligheidsdients according to the lvo VDSM:

 Artikel 3

 o a.

• l.De dienst heeft in het belang van de nationale veiligheid tot taak:

het verrichten van onderzoek, waaronder het verzamelen van gegevens omtrent organisatles en personen,
die door de doelen die zij nastreven, of door hun activiteiten, aanlelding geven tot het ernstige vermoeden,
dat zij een gevaar vormen voor het voortbestaan van de democratlsche rechtsorde, of de integriteit van het
openbaar bestuur, dan wei voor de veiligheid of voor andere gewichtige belangen van Sint Maarten, of het
Konlnkrljk der Nederlanden;
0 b.

 het verrichten van velllgheldsonderzoeken;
0 c.
het bevorderen van maatregelen ter bescherming van de in onderdeel a, genoemde belangen, waaronder
begrepen maatregelen ter bevelliging van gegevens waarvan de gehelmhoudlng door de nationale veiligheld
van Sint Maarten, of het Koninkrijk der Nederlanden Is geboden en van die onderdelen van de overheldsdienst en van het bedrijfsleven, die naar het oordeel van de Minister van vitaalbelang zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk Ieven.
• 2.Het hoofd lnformeert de Minister blj voortduring over de uitkomsten van de werkzaamheden van de dienst en stelt hem in kennis van al hetgeen voor hem in de uitoefenlng van zljn functie van belang kan zijn.

Questions:

1. According to article 3 sub 1(above): The service gathers information concerning persons: "whose activities lead to serious suspicions that they present a danger to the continued existence of the democratic order or the integrity of the public administration of St. Maarten, or the security or other important interests of St. Maarten or the Kingdom.

How does one determine If a candidate-minister presents such a threat as to warrant triggering this provision in the law? Which activities can trigger such?

2. Article 28 of the constitution of St. Maarten contains the so-called presumption of innocence. Is it in conflict with that constitutional guarantee to subject or force an individual to prove he is innocent? After all, our constitution says that even when one is being criminally prosecuted, one is assumed to be innocent. Here the implicit assumption is that there are serious grounds
to believe one is guilty of being a threat to national security until it is proven otherwise.

 Article 31 Lvo VDSM:Artikel 31

• l.Verstrekklng van persoonsgegevens waarvan de julstheld redelljkerwijs nlet kan worden vastgesteld of die meer dan 10 jaar geleden zijn verwerkt, terwijl ten aanzien van de desbetreffende persoon sindsdlen geen nieuwe gegevens zijn verwerkt, vlndt niet plaats.

Who determines the "juistheid van persoonsgegevens? Can this be challenged in court,bearing in mind article 12 ofthe Lvo VDSM:

Artike112

Voor zover in deze landsverordening niet anders bepaald,Is de Landsverordenlng bescherming persoonsgegevens, niet van toepasslng.

 3. Art. 42:4 Lvo VDSM: How do you intend to implement this article? How would individuals be permitted to correct inaccuracies according to this article?

 4. Article 43 Lvo VDSM: has the function of the Minister been designated a "vertrouwensfunctie?"

 5. if not, what is the legal basis for a "feitenonderzoek" by the VDSM or an antecedentenonderzoek by the PG?

  8. Art. 44:3 lvo VDSM states: "bij landsbesluit worden regels gesteld ten aanzien van de wijze waarop veiligheidsonderzoeken worden gehouden " Does such a landsbesluit exist, and if so, Can I be provided with a copy?

 10. Can you kindly indicate which landsverordening has authorized either directly or indirectly (delegation) the governor or the formateur to "beschik 110Ver de resu/tataten van een door de Procureur-Generaal {PG) ingesteld jusititiee/ antecendentenonderzoek alsmede over een door de
Veilighiedsdienst van Sint Maarten {VDSM) ingeste/d feiten onderzoek (nas/ag veiligheidsbestonden)"

11. Chapter 8 (art. 43 e.v.) ofthe lvo VDSM treats "veiligheidsonderzoeken". If the function of minister does not appear on the list mentioned, what justification is there for conducting a "veilgheidsonderzoek'? Can such an "onderzoek" be lawfully conducted by the VDSM?

12. In which landsverordening or landsbesluit is a "feitenonderzoek" and "naslagbestanden" defined?

 13.In which landsverordening or landsbesluit are they authorized?

 14. If the lvo VDSM does not define "feitenonderzoek" or "naslagbestanden" what legal basis is there to subject any person to such an exercise?

 15 .Does art. 40:2 of the Constitution of Country St. Maarten authorize the PG or anyone else for that matter to conduct a "justitieel antecedentenonderzoek" on candidate-ministers?

 16. If not, why does the landsbesluit "Benoemingsprocedure" state: "gelet op artike/40, tweede lid, van de Staatsregeling?" What is the relevance of this article to the subject matter at hand, namely screening by VDSM?

 17. What is the legal basis for the PG to act? Is this "richtlijn" sufficient basis?

 18. What criteria will be used to guide the use of the "resultaten" of the intervention by the PG and
VDSM?

 19. If no criteria are in place, is it lawful to use the "resultaten"?

 20. Exactly how do you envision using these "resultaten" and what is the legal basis therefor?

 21. Aanwijzingsbesluit article 2- where on this list does the function of "Minister" appear?

 22. Aanwijzingsbesluit article 3- who is the "werkgever" of a Minister?

 23. Can you kindly indicate which article in the Lvo integriteitsbevordening Ministers require a
"feitenonderzoek" by the VDSM or a "justitieel antecedentenonderzoek" by the PG?
24. Articles 8 -11 of the Lvo Bevordering lntegriteit Ministers contain extensive rules for gathering, storing and protecting sensitive information. What rules are in place for the Governor and the formateur to protect and store the "resultaten" provided ?